Jogszabályok

Jogszabályok

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tevékenységére és a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telepen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok:

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
• 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről,
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
• 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról,
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
• 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről,
• 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,
• 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól,
• 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról,
• 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról,
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,
• 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről,
• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,
• 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,
• 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről,
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
• 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól,
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
• 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről,
• 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,
• 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,
• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
• 292/2013. (VII. 26.). Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről,
• 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól,
• 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,
• 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól,
• 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,
• 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
• 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
• 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről,
• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről,
• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet járulék kiszámításáról,
• 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről,
• 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról,
• 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól,
• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
• 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról,
• 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,
• 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról,
• 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről,
• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról,
• 20/2006. (IV. 5) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,
• 36/2006. (V. 18.). FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról,
• 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,
• 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
• 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről,
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól,
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj-, és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,
• 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz, szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,
• Szeged Megyei Jogú Város 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról.

A hivatkozott jogszabályok megtalálhatók az alábbi linken: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeletei megtalálhatók az alábbi linken: http://rendeletek.szegedvaros.hu/

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Tel.: 62/777-177
Fax.: 62/777-178

Ügyfélszolgálati iroda:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel.: 62/777-177
Fax: 62/777-178
E-mail: hulladek@szegedihulladek.hu
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 7.00-19.00
péntek: 8.00-13.00
hétvégén és ünnepnapokon: zárva
Panaszkezelés:
E-mail: panaszbejelentes@szegedihulladek.hu

Fogyasztóvédelmi referens:
Dr. Tomasovszky Csilla 62/777-210

Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Telep:

Cím: Szeged, Sándorfalvi út.
Tel: 62/777-272
Fax: 62/426-506
Hivatalos nyitvatartás:
hétfőtől – péntekig: 6.00 – 22.00
szombaton: 6.00 – 14.00
vasárnap és ünnepnapokon: zárva
Lakossági hulladékátvétel: SZMJV Közgyűlésének 53/2004. (XI. 30.) rendelete alapján.
 
Hulladékgyűjtő szigeteink, hulladékudvaraink elérhetőségével, nyitva tartásával kapcsolatos információkért ide kattintson.
Oldaltérkép